Top
Matsubayashi-Ryu New Zealand
Okinawa Shorin-Ryu Karate & Kobudo

Matsubayashi Ryu NZ facebook page


Okinawa Shorin Ryu New Zealand
Matsubayashi Ryu
Karate - Kobudo

Top


Photos  2012
Click on photos to enlarge
hu06
hu07
hu08
hu09
hu01
hu03
hu02
hu04
hu05
12-12
12-14
12-11
12-13
Getting it right for Okinawa
Getting "Okinawa ready"
12-08
12-02
12-09
12-10
12-03
12-04
12-06
12-03
12-01
Michael White gained his shodan
                                                                                                                                                                                                                                                       Top
Matsubayashi Ryu New Zealand Copyright 2006